Archiwum Cyfrowe – informacja

Regulamin korzystania z archiwum internetowego Fundacji 9/11 Art Space.

 

  1. Korzystanie z zawartości archiwum

1.1. Wszystkie fotografie oraz reprodukcje umieszczone w archiwum są własnością Fundacji 9/11 Art Space lub licencjodawców Fundacji 9/11 Art Space, jak również są utworami w rozumieniu prawa autorskiego i są chronione na mocy przepisów prawa autorskiego, praw własności przemysłowej, praw osobistych oraz innych praw własności intelektualnej.

1.2. Przeglądanie zawartości archiwum jest bezpłatne. Zarejestrowani Użytkownicy mogą wykorzystywać pliki o niskiej rozdzielczości w celach naukowych, dla potrzeb tworzenia oraz prezentacji wstępnych, roboczych projektów.

1.3. Każde wykorzystanie utworu w szerszym zakresie niż określony w pkt. 1.2, a w szczególności umieszczanie ich w sieciach informatycznych typu internet, zwielokrotnianie techniką cyfrową lub poligraficzną, publikowanie, użycie jako wzoru, użycie fragmentów stających się poprzez montaż częścią nowego utworu, wymaga uzyskania stosownej zgody w formie pisemnej.

1.4. Użytkownik zostaje niniejszym poinformowany, że archiwum może zawierać utwory, których wykorzystanie może wymagać (oprócz uzyskania licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworów) uzyskania pozwoleń od osób lub podmiotów trzecich w odniesieniu do prezentowanych w utworach treści. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ustalenie czy dla danego, planowanego przez niego korzystania z utworu(ów) potrzebne są jakiekolwiek dodatkowe pozwolenia. W przypadku wątpliwości obowiązkiem Użytkownika jest zasięgnięcie porady właściwej instytucji zarządzającej prawami lub/oraz kompetentnego podmiotu świadczącego profesjonalne usługi doradztwa prawnego.

1.5. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym regulaminie zabrania się kopiowania, retransmitowania i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek części lub elementów archiwum oraz utworów.

1.6. Nie jest dozwolone:

a) Naruszanie technicznych zabezpieczeń archiwum oraz celowe omijanie środków zastosowanych w celu zapobieżenia bądź ograniczenia dostępu do archiwum lub utworów.

b) Testowanie poziomu zabezpieczeń archiwum.

c) Stosowanie jakichkolwiek urządzeń, narzędzi programistycznych, algorytmów lub procedur, które mogłyby zakłócać prawidłowe funkcjonowanie archiwum.

 

2. Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

przetwarzania danych osobowych dla osób rejestrujących konto na stronie Fundacji 9/11 Art Space

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja 9/11 Art Space, ul. E. Orzeszkowej 9/11 lok.3, 60-778 Poznań, NIP 7781440541, REGON 300433698, KRS0000259994. W sprawie danych osobowych można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu e-mail: fundacjaartspac@gmail.com

2.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

    • RODO art. 6 lit a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
    • RODO art. 6 lit b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2.3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.

2.4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu odwołania zgody.

2.5. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale niezbędne by utworzyć konto użytkownika i by uzyskać dostęp do archiwum cyfrowego.

2.6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

2.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

2.8. Posiada Pani/Pan:

  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, chyba że przetwarzanie będzie niezbędne zgodnie z przepisami prawa,

2.9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundacja 9/11 Art Space w Poznaniu Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 tel.: 22 860 70 86, www.uodo.gov.pl.

 

3. Pozostałe

3.1. Fundacja 9/11 Art Space nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikłe wskutek przerw w funkcjonowaniu archiwum internetowego.

3.2. Fundacja 9/11 Art Space zastrzega sobie prawo do usunięcia dostępu Użytkownika do archiwum, jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności korzystania z archiwum niezgodnego z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

3.3. Fundacja 9/11 Art Space nie ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika hasła dostępu do archiwum osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.

3.4 Niniejszy regulamin jest wiążący dla Użytkownika archiwum.

Jeśli akceptujesz regulamin korzystania z archiwum internetowego, wyślij formularz rejestracyjny.

Wszystkie pola są wymagane.